Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy www.bontcycling.pl prowadzi MM-TECH Michał Małek z siedzibą w Stare Żukowice 221 B, 33-151 Nowa Jastrząbka. zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 993-043-60-67 i REGON: 120961778
 2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie Bontcycling.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Bontcycling.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Bontcycling.pl.
 5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu Bontcycling.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Bontcycling.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. Bontcycling.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. Wszystkie produkty oferowane przez serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 11. Kolor lub odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta klient. (kodowanie kolorów).
 12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Bontcycling.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 13. Bontcycling.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 14. Bontcycling.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 15. Przewidywany czas realizacji zamówienia w normalnym przypadku to 1-4 dni robocze. Czas ten podany jest w opisie towaru będącego jego przedmiotem. Niektóre przedmioty dostępne są jedynie na zamówienie (zamówienia niestandardowe jak kolory custom lub wersje WIDE, NARROW) i czas realizacji może się wydłużyć w zależności od okresu w ciągu roku 6-8 tygodni. Informacja taka będzie podane przy konkretnym produkcie.
 16. Bontcycling.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta.
 17. Bontcycling.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach " Bontcycling.pl".
 18. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
 19. Sklep oferuje różne formy płatności. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze (tzw. “przesyłka za pobraniem”) lub wybrać inną formę płatności:
 1. - przelew na konto : 23 1090 2590 0000 0001 4262 4309 (Santander Bank)
 2. - płatności online dostępne na stronie
 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Bontcycling.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Bontcycling.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@bontcycling.pl) lub telefonicznie (+48 788 722 722). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. (więcej informacji w zakładce "Wysyłka i Zwroty")
 3. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, to na podstawie Ustawy prawo konsumenckie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 21 i 22. w przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, każdy Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.
 5. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego Bontcycling.pl, którą można znaleźć w zakładce "Polityka prywatności”.

Wysyłka

 1. Wysyłka realizowana jest głównie poprzez firmę kurierską DPD
 2. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest jedynie na terenie Polski - lub po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron na terenie UE.
 3. Sklep bontcycling.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 4. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na bontcycling.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą.Wymiana towaru.

 1. Sklep umożliwia wymianę nieużywanego towaru który nie spełnia Państwa oczekiwań (np. Źle dobrany rozmiar). Przed wymianą towaru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z konsultantem w sklepie bontcycling.pl np pod numerem telefonu : +48 788 722 722 w celu ustalenia szczegółów wymiany danego produktu. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z dołączonym paragonem zakupu lub kopią faktury lub innym dowodem zakupu, który został Państwu przekazany.
 2. Klient pokrywa koszty wysyłki towaru przeznaczonego do Wymiany. Po otrzymaniu paczki sklep wymienia towar na nowy w najkrótszym możliwym czasie i odsyła go do Klienta na swój koszt.
 3. Jeżeli towar otrzymany przez Klienta ma zostać wymieniony na inny, droższy model, Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
 4. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.Zwrot Towaru.

 1. Od realizacji umowy na odległość można odstąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Kuriera. Towar zakupiony w naszym sklepie internetowym należy wówczas zwrócić maksymalnie do 14 dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Koszt przesyłki towaru do sklepu bontcycling.pl zostanie zwrócony klientowi wraz ze zwrotem środków za towar w kwocie nie wyższej niż najtańszy sposób dostawy dostępny w serwisie sklepu www.bontcycling.pl
 3. Odstąpienie powinno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres info@bontcycling.pl Konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
 4. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.
 5. Towary wysyłane do Klienta są nowe i nieużywane. Przekazywane w stanie nieuszkodzonym i wolne od znanych nam wad. W przypadku ich stwierdzenia należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki poinformować sklep o zaistniałej sytuacji celem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej - zwrotu lub wymiany.
 6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne. Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie towaru zostanie odliczone od jego wartości.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy , w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest drogą mailową u konsultantów naszego sklepu lub jego wzór zamieszczony został poniżej.

 

Wzór odstąpienia od umowy.

 • Adresat : MM-TECH, Stare Żukowice 221 B, 33-151 Nowa Jastrząbka. +48 788 722 722 e-mail: info@bontcycling.pl
 • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

….............................................................................................................................................

 • Data zawarcia umowy
 • Imię I nazwisko konsumenta (-ów)
 • Adres konsumenta (-ów)
 • Podpis konsumenta (-ów)
 • Data

(*) niepotrzebne skreślić

 

Reklamacje.

 1. W przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia towaru lub Klient uzna, iż zakupiony towar nie spełnia warunków określonych w umowie wówczas może zareklamować produkt.
 2. Na wszystkie zakupione artykuły nasz sklep udziela 12 miesięcznej gwarancji.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru, wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenie paragonu zakupu lub kopii faktury. Wysyłany towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem.
 4. Towar odsyłany do sklepu bontcycling.pl w celu rozpatrzenia reklamacji powinien być wolny od zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem. Koszty usunięcia powyższych przez Sprzedawcę obciążają Klienta.
 5. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem
 6. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta MM-TECH odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 7. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane u konsultanta z użyciem e-mail: info@bontcycling.pl lub w jakiejkolwiek innej formie pisemnej.
 8. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 9. Reklamacja może zostać uwzględniona poprzez naprawę lub wymianę, a także obniżenie ceny towaru. “Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

- byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru

albo

-w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Odmawiając, sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem np. odmowa przedsiębiorcy dotyczyła wymiany produktu, to można następnie żądać naprawy.